TRANSPORTO PRIEMONIŲ NUOMOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

 

 

I.     BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1.   Šios UAB „Prime Leasing“, juridinio asmens kodas 302565318, registracijos adresas Ozo g. 10A, 08200 Vilnius (toliau – Bendrovė) transporto priemonių nuomos ir paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Vartotojo registracijos Bendrovės mobiliojoje programėlėje tvarką, Vartotojų asmens duomenų naudojimą, naudojimosi motorinėmis transporto priemonėmis ir dviratėmis transporto priemonėmis taisykles, transporto priemonių eksploatavimo sąlygas ir atsakomybę bei atsiskaitymo tvarką.

 

1.2.   Prieš pradėdamas naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, Vartotojas privalo:

 

1.2.1.      atidžiai perskaityti ir atsakingai susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei registracijos Bendrovės mobiliojoje programėlėje lauke pasirinkti mygtuką „Sutinku“. Pasirinkdamas mygtuką „Sutinku“ Vartotojas patvirtina, kad visa pateikta informacija jam yra aiški, suprantama ir tai, kad jis sutinka su šiomis Taisyklėmis; ir

1.2.2.      registracijos Bendrovės mobiliojoje aplikacijoje metu pateikti Bendrovei tokią informaciją ir dokumentus, kurių Bendrovė gali pagrįstai prašyti, vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis.

 

1.3.   Tuo atveju, jeigu Vartotojui kyla bet kokių su Taisyklių aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Vartotojas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu 8 700 44844, el. paštu. info@citybee.lt.

1.4.   Tarp Bendrovės ir Vartotojo, įvykdžiusio šių Taisyklių 1.2. punkte nurodytus reikalavimus ir įgijusio teisę naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, susiklosto civiliniai sutartiniai teisiniai santykiai dėl Bendrovės transporto priemonių nuomos ir paslaugų, kuriuos Bendrovė ir Vartotojas įgyvendina, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

 

II.   TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

 

2.1.   Vartotojas – Bendrovės klientas (fizinis asmuo), sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu naudojantis Transporto priemones.

2.2.   Transporto priemonė — dviratė transporto priemonė arba motorinė transporto priemonė, kurią Bendrovė suteikia Vartotojui laikinai valdyti ir naudoti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.3.   Transporto priemonės naudojimo terminas - laiko tarpas, skaičiuojamas nuo Transporto priemonės atrakinimo/paėmimo iš Stovėjimo zonos iki jo užrakinimo/grąžinimo į Stovėjimo zoną momento.

2.4.   Paslaugos — tai Transporto priemonės techninės priežiūros (kapitalinio ir einamojo remonto, techninio aptarnavimo) paslaugos, įskaitant visas Transporto priemonės eksploatacijai reikalingas medžiagas ir degalus, bei transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės ir transporto priemonės (KASKO) draudimas.

2.5.   Tinklapis — Bendrovės interneto tinklapis, kurio adresas www.citybee.lt.

2.6.   Mobilioji programėlė - taikomoji programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kurių pagalba atliekama Transporto priemonių rezervacija, atrakinimo, užrakinimo ir/arba kiti veiksmai numatyti programinėje įrangoje.

2.7.   Elektroninė sistema – tai Transporto priemonių rezervacijos sistema, esanti Mobiliojoje programėlėje.

2.8.   Transporto priemonės sistema - Transporto priemonėje įdiegta elektroninė sistema, kuri fiksuoja Transporto priemonės buvimo vietą, Transporto priemonės nuvažiuotą atstumą, Transporto priemonės naudojimo laiką, Degalų kortelės panaudojimą ir kitus su Transporto priemone ir jos naudojimu susijusius duomenis ir juos persiunčia Bendrovei.

2.9.   Kainoraštis — Tinklapyje skelbiamos Transporto priemonės nuomos ir paslaugų kainos ir kitų mokesčių dydžiai.

2.10.   Degalų kortelė – degalų kortelė, esanti kiekvienoje motorinėje Transporto priemonėje, esanti Bendrovės nuosavybe ir skirta atsiskaityti už degalus Bendrovės nurodytoje degalinėje.

2.11.   Stovėjimo zona — tai Transporto priemonės stovėjimo aikštelė, iš kurios Vartotojas pasiima Transporto priemonę ir/ar į kurią ją grąžina. Stovėjimo zonos, iš kurios paimama Transporto priemonė ir į kurią grąžinama, gali nesutapti. Tam tikrų modelių, nurodytų Tinklapyje paskelbtame Kainoraštyje ir pažymėtų žvaigždute (*), motorinės Transporto priemonės privalo būti grąžinamos į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios Vartotojas šias motorines Transporto priemones pasiėmė. Stovėjimo zonų sąrašas yra nurodytas elektroninėje sistemoje.

2.12.   Šiose Taisyklėse vienaskaitos ir daugiskaitos forma pateikiamos sąvokos turi tapačią reikšmę, priklausomai nuo Taisyklių konteksto.

 

III.  VARTOTOJO REGISTRACIJA MOBILIOJOJE PROGRAMĖLĖJE

 

3.1.   Vartotojas turi teisę Naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka užsiregistravęs Mobiliojoje programėlėje ir pateikęs visą Bendrovės prašomą informaciją bei dokumentus.

3.2.   Užsiregistruoti Mobiliojoje programėlėje Vartotojas gali elektroninio ryšio priemonėmis, susipažinęs su Mobiliojoje aplikacijoje pateiktomis Taisyklėmis, suvedęs savo asmens duomenis ir užpildęs kitos prašomos informacijos laukus.

3.3.   Registracijos Mobiliojoje aplikacijoje metu Vartotojas nurodo savo elektroninio pašto adresą, kuris laikomas Vartotoju identifikavimo kodu, bei sukuria savo slaptažodį, kuris bus naudojamas vėlesniems prisijungimams prie Elektroninės sistemos.

3.4.   Vartotojas, pageidaujantis naudotis motorinėmis Transporto priemonėmis, privalo turėti galiojantį vairuotojo pažymėjimą ir patvirtinti jo galiojimą Mobiliojoje programėlėje nustatyta tvarka – t. y. registracijos metu įkelti savo veido atvaizdo ir vairuotojo pažymėjimo fotonuotraukas, kurias gavusi Bendrovė atlieka Vartotojo identifikaciją bei patikrina teisę vairuoti motorines Transporto priemones patvirtinančio dokumento galiojimą.

3.5.   Jei Vartotojas neįvedė, neteisingai nurodė arba suklydo vesdamas savo asmeninius duomenis, Vartotojo registracija Mobiliojoje aplikacijoje laikoma negaliojančia. Vartotojas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos Bendrovė patirs dėl neteisingos ar netikslios Vartotojo informacijos pateikimo.

3.6.   Vartotojui susipažinus su Taisyklėmis, pateikus reikiamą informaciją ir dokumentus bei Bendrovei atlikus reikiamas Vartotojo identifikacijos ir informacijos patikrinimo operacijas, Bendrovė įsipareigoja suteikti Vartotojui teisę laikinai valdyti ir naudotis Transporto priemonėmis teikiant Paslaugas, o Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemonėmis Taisyklėse nustatyta tvarka ir mokėti mokestį už gautas Paslaugas.

3.7.   Sėkmingai sukūrusiam savo asmeninę paskyrą – užsiregistravusiam Mobiliojoje aplikacijoje Vartotojui suteikiami prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenys, kuriuos naudodamas Vartotojas gal atlikti su Transporto priemonių rezervacija susijusias operacijas. Prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenys suteikiami tik konkrečiam fiziniam asmeniui, todėl šiuos duomenis Vartotojas privalo saugoti ir niekam jų neatskleisti.

3.8.   Vartotojas įsipareigoja saugoti suteiktus prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenis ir slaptažodžius bei nedelsiant informuoti Bendrovę bendruoju informacijos telefonu, jeigu šie duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims.

3.9.   Bendrovė, gavusi Vartotojo pranešimą apie prarastus arba tapusius žinomais tretiesiems asmenims Vartotojo prisijungimo prie Elektroninės sistemos duomenis, įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 darbo valandas užblokuoti prisijungimą prie Vartotojo asmeninės paskyros.

3.10.   Tiek Bendrovė, tiek Vartotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas informuoti vienas kitą, jeigu pasikeitė jų asmens duomenys (vardas, pavardė/pavadinimas, adresas, kodas ir kt.).

3.11.   Nuostoliai, atsiradę po to, kai Bendrovei buvo pateiktas šių Taisyklių 3.9. punkte nurodytas Vartotojo pranešimas, tenka Bendrovei, išskyrus atvejus, jeigu nuostoliai atsirado dėl Vartotojo nesąžiningų veiksmų. Jeigu nuostoliai atsirado dėl Vartotojo prisijungimo duomenų praradimo ar tretiesiems asmenims pasinaudojus Vartotojo prisijungimo duomenimis iki šių Taisyklių 3.9. punkte nurodyto pranešimo pateikimo Bendrovei, laikoma, kad nuostoliai atsirado dėl Vartotojo didelio neatsargumo, jei Vartotojas neįrodo kitaip, ir juos atlyginti privalo Vartotojas.

3.12.   Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria atliekama Vartotojo registracija ir/arba jungiamasi prie Elektroninės sistemos, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Vartotojo kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos. Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir duomenų, būtinų naudojantis Elektronine sistema, saugumas, Bendrovė pagal Vartotojo prašymą, išduoda naują slaptažodį.

 

IV.     NUOSTATOS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

4.1.   Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Vartotojas pateikia tvarkyti savo asmens duomenis Vartotojui teikiamų Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais (sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindas), taip pat kitais susijusiais žemiau paminėtais tikslais. Tvarkomi sutarties sudarymo momentu pateikiami asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, kontaktiniai duomenys, duomenys apie vairuotojo pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimo kopija, biometriniai duomenys (veido atvaizdo identifikavimo tikslu, remiantis sutikimu) ir kt.), taip pat duomenys, susiję su Paslaugų naudojimu, įskaitant Transporto priemonės GPS (lokacijos) duomenis. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi šiais principais:

4.1.1.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

4.1.2.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;

4.1.3.  Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant nustatytų tikslų;

4.1.4.  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik remiantis teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais (sutarties sudarymas ir vykdymas, sutikimas, taip pat kiti pagrindai, jei taikoma).

4.1.5.  Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

4.1.6.  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4.2. Tvarkant asmens duomenis Paslaugų administravimo ir vykdymo tikslais, duomenys saugomi 3 mėnesius, jei atsisakoma teikti paslaugą, o suteikus paslaugą - 5 metus po jos suteikimo momento. Bendrovei finansinių ir (arba) turtinių įsipareigojimų neįvykdžiusių arba žalą padariusių Vartotojų duomenys saugomi papildomą 5 metų terminą.

4.3. Vartotojas žino, kad jo registracijos Mobiliojoje aplikacijoje ir Transporto priemonių rezervacijų vykdymo metu, kilus pagrįstų abejonių, kad Vartotojas neatsiskaitys už suteiktas paslaugas, Bendrovė turi teisę rinkti bei vertinti teisėtai prieinamus Vartotojo duomenis (įskaitant asmens kodą, kredito reitingą ir kt.) mokumo tikrinimo, įsiskolinimo valdymo ir (ar) išieškojimo tikslais, o taip pat – turi teisę atlikti minėtų duomenų rinkimą ir vertinimą bet kuriuo metu, jei yra gautas Vartotojo kreipimasis dėl jo vardu turimo ar buvusio įsiskolinimo. Vartotojui nevykdant finansinių įsipareigojimų šių Taisyklių pagrindu ir per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šio pažeidimo po pateikto įspėjimo, Bendrovė turi teisę perduoti Vartotojo įsiskolinimo bei asmens duomenis (įskaitant asmens kodą) teisėtą interesą turintiems asmenims, jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų valdytojams, įsiskolinimo valdymo ir (ar) išieškojimo tikslais (duomenys apie neįvykdytus įsipareigojimus saugomi 10 metų po skolos padengimo dienos). Vertinant kreditingumą, vykdomas asmens savybių įvertinimas automatiniu būdu (profiliavimas), kuris ateityje gali turėti įtakos galimybei sudaryti sandorius.

4.4. Bendrovė savo sutartines bei teisės aktuose numatytas pareigas vykdys vadovaudamasi Vartotojo registracijos ir rezervacijų Mobiliojoje aplikacijoje metu nurodytais duomenimis. Jeigu šie duomenys (pavardė / pavadinimas, adresas, kodas ir kt.) pasikeičia, Vartotojas turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę. Taip pat Vartotojas gali bet kuriuo metu, pateikęs asmens dokumentą, pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir įstatymų nustatyta tvarka nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

4.5. Vartotojo kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas), remiantis Bendrovės teisėtu interesu, gali būti panaudoti siekiant informuoti apie Vartotojui skirtus aktualius pasiūlymus, susijusius su Paslaugų naudojimu, Paslaugų teikimo sąlygas. Gavus Vartotojo sutikimą tiesioginei rinkodarai, šiuo tikslu gali būti panaudojami Vartotojo pateikti, su Paslaugų panaudojimu susiję duomenys, kurie saugomi 3 metus. Vartotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, kreipdamasis į Bendrovę nurodytais kontaktais.

4.6. Bendrovė, tam kad patvirtinti Vartotojo registraciją ar teikti Paslaugas, gali automatiniu būdu priskirti Vartotoją tam tikroms klientų kategorijoms (reitingavimas), lemiančioms Vartotojui taikomą užmokestį už Paslaugas. Priklausomai nuo Vartotojo atsakingo elgesio, užmokestis už Paslaugas gali būti žemesnis už standartinį užmokestį arba didesnis. Registracijos Mobiliojoje aplikacijoje metu, tuo tikslu gali būti panaudota informacija apie vairavimo stažą, kreditingumą, Vartotojo įvykdytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, Vartotojo draudiminių įvykių istoriją. Paslaugų teikimo metu, tuo tikslu gali būtų panaudota informacija apie Vartotojo vairavimo istoriją, atsiskaitymų Bendrovei istorija. Vartotojas gali reikalauti žmogaus įsikišimo (jei priimamas automatizuotu tvarkymu grindžiamas sprendimas, Vartotojui sukeliantis teisines pasekmes ar kitų būtu darantis didelį poveikį), pareikšti savo požiūrį ir ginčyti sprendimą.

4.7. Vartotojas patvirtina, kad yra informuotas (-a) apie teisę susipažinti su asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti apriboti duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) ar sunaikinti duomenis (kai tvarkomi pertekliniai duomenys, duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, kai atšaukiamas sutikimas ar yra kiti teisės aktuose nurodyti pagrindai), teisę į duomenų perkeliamumą (kai duomenys tvarkomi sutarties ar sutikimo pagrindu), taip pat teisės aktų nustatyta tvarka – teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai asmens duomenys tvarkomi sutikimo ar teisėto intereso pagrindu, įskaitant ir tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais. Įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi duomenys gali būti perduoti Vartotojui tiesiogiai arba perduoti Vartotojo nurodytam valdytojui. Gali būti vykdomi tik teisės aktų nustatyta tvarka savo tapatybę nustačiusių Vartotojų reikalavimai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

4.8. Vartotojo asmens duomenys gali būti atskleidžiami:

4.8.1.      su Vartotoju bendraujantiems, už klientų aptarnavimą, apskaitą, Transporto priemonių techninę priežiūrą (eismo įvykio atveju) ir rinkodarą atsakingiems Bendrovės darbuotojams;

4.8.2.      trečiosioms šalims, kurios teikia paslaugas Bendrovei, tarp jų – rinkodaros įmonėms, informacinių technologijų paslaugų teikėjams, audito, apskaitos, teisinių paslaugų, skolų išieškojimo įmonėms ir kitiems tik tiek, kiek tai būtina trečiųjų šalių ir Bendrovės sudarytų tarpusavio sutarčių vykdymo tikslais.

4.9. Vartotojui turint klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, Vartotojas gali kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@citybee.lt arba užregistruoti kreipimąsi paskambinus telefonu +370 700 44844 (nemokamai). Vartotojas taip pat gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

 

V.   TRANSPORTO PRIEMONĖS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

5.1.   Bendrovė įsipareigoja užtikrinti, kad Transporto priemonė būtų techniškai tvarkinga ir paruošta eksploatavimui.

5.2.   Trūkumais nėra pripažįstami tie Transporto priemonės trūkumai, kurie nedaro įtakos eismo saugumui ar nepadarys įtakos artimiausiu metu, taip pat tie, kurie nėra netinkamos Bendrovės atliekamos Transporto priemonės techninės priežiūros pasekmė.

5.3.   Vartotojas įsipareigoja naudotis Transporto priemone kaip atidus ir rūpestingas savininkas, naudoti ją tik pagal tiesioginę paskirtį.

5.4.   Vartotojas įsipareigoja laikytis Transporto priemonės gamintojo nustatytų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, nurodytų Transporto priemonėje laikomuose gamintojo parengtuose Transporto priemonės naudojimo vadovuose/instrukcijose, Bendrovės instrukcijų ir rekomendacijų, nurodytų šių Taisyklių VI-VIII dalyse, teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių bei kitų taikomų teisės aktų reikalavimų. Vartotojas taip pat įsipareigoja laikytis tų Transporto priemonės eksploatavimo reikalavimų, kurie nors ir aukščiau nepaminėti, tačiau laikomi įprastais tokio pobūdžio turto naudojimui.

5.5.   Vartotojas įsipareigoja nedelsiant pranešti Bendrovei ir atitinkamai valstybinei institucijai (pvz. policija, priešgaisrinė tarnyba), jeigu Transporto priemonė yra sunaikinama, sužalojama, sugenda ar kitaip tampa netinkama naudoti, taip pat jeigu atsiranda aplinkybės trukdančios valdyti ir naudoti Transporto priemonę ar užtikrinti normalias jo eksploatavimo sąlygas.

5.6.   Vartotojas neturi teisės be rašytinio Bendrovės sutikimo Transporto priemonės subnuomoti, perduoti savo teisių ir pareigų pagal šias Taisykles ar perduoti Transporto priemonę ar leisti Transporto priemone naudotis kitam asmeniui.

5.7.   Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę visą Transporto priemonės naudojimo terminą. Transporto priemonės naudojimo terminu Vartotojui tenka Transporto priemonės padidinto pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybė.

5.8.   Vartotojas neatsako už Transporto priemonės gedimus, kurie atsirado Transporto priemonės eksploatavimo metu ir yra ankstesnio Transporto priemonės eksploatavimo ar natūralaus nusidėvėjimo pasekmė, jeigu Vartotojas nedelsiant apie juos informavo Bendrovę telefonu ir vykdė Bendrovės duotas instrukcijas.

5.9.   Jeigu Transporto priemonės naudojimo terminu Transporto priemonė yra apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu), taip pat jei prarandami, sunaikinami ar sugadinami Transporto priemonės priedai (pvz. užvedimo raktas), Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nustatyto dydžio baudą (besąlyginės išskaitos sumą) ir atlyginti Bendrovei padarytą žalą ir nuostolius, tiek, kiek jie viršija baudos dydį ir jeigu jų neatlygina Transporto priemonę apdraudusi draudimo bendrovė. Šiuo atveju, neturi įtakos priežastys, dėl kurių draudimo bendrovė nuostolių neatlygina (besąlyginė išskaita, nedraudiminis įvykis ar kt.). Jeigu Transporto priemonė apgadinama, sunaikinama arba prarandama (įskaitant, bet neapsiribojant, Transporto priemonės konfiskavimu) Vartotojui pažeidus Kelių eismo taisykles ar kitus su kelių eismu, saugumu susijusius teisės aktus, Vartotojas privalo atlyginti visus Bendrovės patirtus nuostolius pilnai. Taip pat konkrečiais atvejais, nurodytais žemiau, draudimo bendrovė atlyginusi žalą Bendrovei įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę (regreso teisę) išsiieškant visą išmokėtą draudimo išmoką iš Vartotojo jei dėl šio kaltės ar veiksmų buvo padaryta žala Bendrovės Transporto priemonei. Atvejai, kai draudimo bendrovė įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę į Vartotoją yra:

5.9.1.  kai Transporto priemonei padaroma žala, ją valdant tarp Bendrovės ir Vartotojo patvirtintose Taisyklėse nenurodytam asmeniui, t. y. vairuotojas nėra teisėtas valdytojas, išskyrus atvejus, kuomet Vartotojas perdavė transporto priemonės valdymą asmeniui, turinčiam teisę vairuoti tokios kategorijos transporto priemonę, o valdymo metu Vartotojas važiavo kartu toje pačioje Transporto priemonėje;

5.9.2.  kai Transporto priemonei padaroma žala ir Transporto priemonės valdytojas palieka eismo įvykio vietą iki policijos ar kitų kompetentingų institucijų atvykimo tais atvejais, kai šių institucijų dalyvavimas eismo įvykio vietoje yra numatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

5.9.3.  kai Transporto priemonė pavogta, sugadinta ar sunaikinta, kai Transporto priemonėje buvo palikti atviri langai, stoglangiai, neužrakintos durys;

5.9.4.  kai Transporto priemonei padaroma žala ją valdant užsienio šalies piliečiui, kuriam buvo suteikta Taisyklėse numatyta Paslauga, ir paaiškėja, kad Vartotojas neturėjo galiojančio vairuotojo pažymėjimo ir Bendrovė neturėjo galimybės patikrinti vairuotojo pažymėjimo galiojimo;

5.9.5.  kai Transporto priemonei padaroma žala, Vartotojui nesilaikant patvirtintose Taisyklėse tarp Bendrovės ir Vartotojo numatyto reikalavimo laikytis teisės aktais nustatytų kelių eismo taisyklių, įskaitant, palikti valdomą transporto priemonę saugiai, nurodytose kelių eismui skirtose vietose.

5.10.   Jeigu naudojant Transporto priemonę ji išsipurvina daugiau nei įprastai eksploatuojant (tiek viduje, tiek išorėje), Vartotojas privalo atlyginti Kainoraštyje nurodytus mokesčius, o jeigu nenurodyta - Transporto priemonės plovimo ir valymo išlaidas.

5.11.   Tuo atveju, jeigu dėl Vartotojo kaltės, naudojantis Transporto priemone arba dėl tokio naudojimosi atsiradusių aplinkybių Transporto priemonė yra konfiskuojama, sulaikoma arba prarandamos ar apribojamos bet kokios kitos teisės į ją, Vartotojas iki Transporto priemonės grąžinimo Bendrovei privalo įvykdyti visus su Transporto priemone susijusius šiose Taisyklėse numatytus įsipareigojimus. Vartotojas taip pat privalo atlyginti visus dėl šiame punkte nurodytų aplinkybių atsiradimo Bendrovės patirtus nuostolius.

5.12.   Vartotojas įsipareigoja vykdyti Transporto priemonę apdraudusios draudimo bendrovės nustatytų draudimo taisyklių reikalavimus. Draudimo taisyklės yra paskelbtos Tinklapyje.

5.13.   Vartotojas prisiima visišką atsakomybę už teisės aktų pažeidimus bei žalą, padarytą tretiesiems asmenims Transporto priemonės naudojimo terminu. Jeigu Vartotojas netinkamai eksploatuos Transporto priemonę ar kitaip pažeis šias Taisykles ir dėl to Bendrovė patirs nuostolių (pvz.: mokesčių ar baudų valstybinėms institucijoms ar tretiems asmenims mokėjimų, kt.), Vartotojas įsipareigoja juos atlyginti. Esant teisėtam pagrindui, Bendrovės turima Vartotojo asmeninė informacija gali būti perduodama valstybės institucijoms ir/arba antstoliams mokesčių ar baudų sumokėjimo ir išieškojimo tikslais.

5.14.   Bendrovei pareikalavus, Vartotojas už bet kurį Taisyklėse numatyto įsipareigojimo nevykdymą, pažeidimą ar netinkamą vykdymą įsipareigoja sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nustatyto dydžio baudą, jeigu Taisyklėse už atitinkamą pažeidimą nenumatyta kitokia atsakomybė.

5.15.   Jeigu Bendrovė neužtikrina Vartotojo tinkamai Taisyklių teikiamų Paslaugų (t. y. Transporto priemonės nėra nurodytoje Stovėjimo zonoje arba ji techniškai netvarkinga ir jos negalima eksploatuoti), Vartotojui apie tai informavus Bendrovę telefonu, Bendrovė įsipareigoja Vartotojo pasirinkimu (1) atlyginti Vartotojui telefonu suderintas taksi išlaidas, neviršijant Kainoraštyje nurodytos sumos (išlaidos atlyginamos pagal Vartotojo pateiktą sąskaitą, suteikiant Elektroninėje sistemoje nurodytos sumos dydžio nuolaidą naudojimusi Transporto priemone ateityje) arba (2) ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą pristatyti Vartotojui kitą Transporto priemonę.

5.16.   Bendrovė neatsako už Vartotojo nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo naudotis Transporto priemone įvykus nelaimingam atsitikimui ar esant kitoms nuo Bendrovės nepriklausančioms priežastims.

5.17.   Jei Vartotojas negalėjo tinkamai naudotis Bendrovės paslaugomis, Vartotojas apie tai turi informuoti Bendrovę elektroniniu paštu, telefonu ar raštu. Vadovaujantis visa Vartotojo pateikta bei Bendrovės turima informacija, ginčą bus siekiama išspręsti abipusiu taikiu šalių susitarimu arba teisės aktų nustatyta tvarka. Pretenzijos dėl paslaugų turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo paslaugų suteikimo dienos. Į Vartotojo kreipimąsi Bendrovė sieks atsakyti kuo greičiau, tačiau bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Visi ginčai ir nesutarimai tarp Šalių, kurių nepavyks išspręsti aukščiau nurodytu būdu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisme pagal Bendrovės buveinės vietą.

5.18.   Bendrovė atsako už Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų vykdymą ir privalo atlyginti dėl netinkamo savo įsipareigojimų vykdymo Vartotojui padarytus tiesioginius nuostolius, ne didesnius nei Taisyklėse numatytų, tačiau nesuteiktų arba netinkamai suteiktų Paslaugų kainą. Šalių sutarta arba atsakingų institucijų nustatyta Bendrovės Vartotojui atlyginama suma, įtraukiama į kitą būsimą sąskaitą ir/ar įskaitoma į būsimus mokėjimus. Bendrovė neatsako už jokius netiesioginius nuostolius ir Taisyklių pagrindu atlyginami nuostoliai negali būti didesni, nei suma, kurią padengiant šiuos nuostolius išmokėtų jo civilinę atsakomybę apdraudusi draudimo bendrovė.

5.19.   Transporto priemonės gali būti naudojamos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išvykimas iš LR teritorijos gali būti derinamas tik abiejų šalių sutarimu.

 

VI.         BENDROSIOS NAUDOJIMOSI TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

6.1.      Vartotojas, vairuojantis Transporto priemonę turi būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų. Taip pat, neleidžiama vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu dėl to gali kilti pavojus eismo saugumui, duoti motorinę Transporto priemonę vairuoti kitiems asmenims. Vairuodamas motorinę Transporto priemonę, Vartotojas privalo laikytis vairuotojo pažymėjime nurodytų leistinų vairuoti transporto priemonių kategorijų.

6.2.      Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslaugomis, remdamasis šių Taisyklių nuostatomis ir elgdamasis kaip pagrįstai apdairus, atsakingas bei informuotas asmuo. Važiuodamas Transporto priemone, Vartotojas privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų kelių eismo saugumo taisyklių.

6.3.      Vartotojas privalo užtikrinti, kad kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti Transporto priemonę, Transporto priemonė būtų apžiūrima ir įsitikinama, kad priemonėje ir jos įrangoje nėra jokių išoriškai matomų defektų ir trūkumų. Jeigu tokie buvo pastebėti Vartotojas privalo informuoti apie tai Bendrovę telefonu ar raštu. Priešingu atveju laikoma, kad visi pažeidimai atsirado Vartotojo Transporto priemonės naudojimo terminu ir už juos atsakingas yra Vartotojas.

6.4.      Vartotojas baigdamas kelionę, privalo grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo zoną.

6.5.      Nuo Transporto priemonės naudojimo pradžios Vartotojas yra visiškai atsakingas už Transporto priemonę, jam pereina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo rizika ir atsakomybė.

6.6.      Vartotojas supažindintas ir sutinka, jog Transporto priemonės atrakinimas arba užrakinimas dėl ryšio operatorių (kiekvienas veiksmas atskirai) gali užtrukti iki 1 minutės ir šis laikas yra įtraukiamas į Paslaugų kainą, kaip paslaugos naudojimas.

6.7.      Vartotojas privalo grąžinti Transporto priemonę ne blogesnės būklės kaip gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Sprendžiant dėl motorinės Transporto priemonės normalaus nusidėvėjimo, Šalys vadovaujasi 2010 m. kovo 1 d. Lietuvos autoverslininkų asociacijos parengta atmintine, kuri paskelbta asociacijos interneto svetainėje adresu:
http://www.laa.lt/uploads/Atmintine_2010_03_01.pdf
(ši atmintinė laikoma neatskiriama Taisyklių dalimi) bei valstybinės techninės apžiūros taisyklių nustatytais reikalavimais. Prie natūralaus nusidėvėjimo nėra priskiriama:

6.7.1.      sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės;

6.7.2.      neveikiantys prietaisai ir mechanizmai;

6.7.3.      kėbulo įlenkimai, dažų sluoksnio įskilimai ir ryškūs (pažeistas dažų sluoksnis iki grunto) įbrėžimai;

6.7.4.      dažų sluoksnio nusidėvėjimas intensyvaus automobilio plovimo ir/arba valymo pasėkoje;

6.7.5.      nekokybiškai atliktas remontas ir/arba remonto pasėkoje atsiradę defektai;

6.7.6.      kėbulo stiklų įskilimai;

6.7.7.      kėbulo stiklų subraižymai, atsiradę netvarkingo naudojimosi ir/arba valymo pasėkoje;

6.7.8.      interjero sugadinimai, tokie kaip pradeginti ar sutepti krėslai, sulaužytos plastmasinės priekinės panelės dalys ar bagažinės dangtis, langų atidarymo rankenėlės ir pan.

6.7.9.      pažeista kėbulo geometrija.

6.8.      Jeigu Transporto priemonė sugenda, prietaisų skydelyje užsidega įspėjamieji signalai, girdimi įtartini pašaliniai garsai arba nėra galimybės toliau saugiai eksploatuoti Transporto priemonės, Vartotojas privalo nedelsdamas nutraukti naudojimąsi Transporto priemone ir informuoti apie tai Bendrovę telefonu ir vykdyti tolesnius Bendrovės nurodymus.

6.9.      Įvykus eismo įvykiui ar esant kitoms aplinkybėms apgadinus Transporto priemonę, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę bei atitinkamas tarnybas (policiją, priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ar pan.), užpildyti eismo įvykio deklaraciją ar atlikti kitus reikiamus veiksmus, siekiant išvengti ar sumažinti galinčią kilti žalą Transporto priemonei ir/ar asmenims bei turtui.

6.10.   Vartotojas privalo užtikrinti, kad Transporto priemonė nebūtų toliau naudojama tuo atveju, jeigu sugenda ir tolesnis jo naudojimas gali didinti žalą arba kelti grėsmę eismo saugumui, ar kad naudojant Transporto priemonę jis gali būti dar daugiau sugadinta.

6.11.   Jeigu Vartotojas vėluoja grąžinti Transporto priemonę, pagal numatytą maksimalų Transporto priemonės naudojimo laiką, Vartotojui taikoma Kainoraštyje nurodyta bauda už vėlavimą, taip pat už kiekvieną Transporto priemonės vėlavimo grąžinti minutę skaičiuojamas Kainoraštyje nurodytas Paslaugų mokestis už kiekvieną vėlavimo minutę, taip pat, jeigu tai motorinė Transporto priemonė, skaičiuojamas Paslaugų mokestis už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą.

6.12.   Bendrovė turi teisę Transporto priemonėse įrengti alkoblokus – Transporto priemonės užvedimą blokuojančius alkotesterius. Jeigu Vartotojas vartotojo alkoholį, papūtus į alkotesterį Transporto priemonės užvedimas bus blokuojamas, o Paslauga nesuteikiama. Jeigu alkoholio Vartotojas nevartotojo - Transporto priemonė užsives ir Paslauga bus suteikiama Vartotojui įprasta tvarka.

 

VII.       NAUDOJIMOSI DVIRATĖMIS TRANSPOTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

7.1.      Nuvykus prie Stovėjimo zonos, Vartotojas turi pasirinkti atitinkamą komandą Mobiliosios programėlės ekrane, kad dviratė transporto priemonė atsirakintų.

7.2.      Vartotojas privalo apžiūrėti dviratę transporto priemonę, ar nėra išoriškai matomų dviratės transporto priemonės pažeidimų, dviratė transporto priemonė turi spyną/užraktą,, yra dviratės transporto priemonės ratai. Jeigu buvo nustatyti defektai, trūkumai ar kiti neatitikimai nurodyti šiame punkte (ar kiti), Vartotojas privalo apie juos nedelsiant, prieš pradedant naudotis dvirate transporto priemone, pranešti Bendrovei apie tai telefonu. Tuo atveju, jeigu pranešimas nebuvo pateiktas iki dviratės transporto priemonės faktinės naudojimo pradžios, už visus paaiškėjusius dviratės transporto priemonės defektus, neatitikimus ir trūkumus yra atsakingas Vartotojas.

7.3.      Jei dviratės transporto priemonės naudojimo metu, Vartotojas trumpam laikui nesinaudoja dvirate transporto priemone, tačiau kelionės neužbaigė, Vartotojas privalo užrakinti dviratę transporto priemonę, kad dviratės transporto priemonės, nebūtų galimybės, pasisavinti pašaliniams asmenims.

7.4.      Pasinaudojus dvirate transporto priemone, Vartotojas privalo grąžinti dviratę transporto priemonę į Stovėjimo zoną. Jeigu dviratė transporto priemonė negrąžinama per 24 valandas, ji laikoma prarasta. Dviratės transporto priemonės praradimo atveju Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytą baudą. Vartotojas sumokėjęs baudą Bendrovei, neįgyja nuosavybės teisės į dviratę transporto priemonę. Bendrovė visomis išgalėmis stengsis susigrąžinti dviratę transporto priemonę. Tuo atveju, jeigu yra numatoma, kad bus viršytas nurodytas maksimalus dviratės transporto priemonės naudojimo laikas, Bendrovę apie tai privaloma informuoti ne vėliau, kaip likus dviem valandoms iki maksimalaus termino pabaigos. Maksimalus dviratės transporto priemonės naudojimo laikas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu.

7.5.      Grąžinus dviratę transporto priemonę į Stovėjimo zoną, dviratė transporto priemonė turi būti užrakinama pagal Mobiliojoje programėlėje pateikiamą instrukciją. Tam, kad dviratės transporto priemonės spyna/užraktas užsirakintų, Vartotojas privalo pasirinkti atitinkamą komandą Mobiliosios programėlės ekrane, bei sekti ir vykdyti nurodytus žingsnius prieš ir po užrakinimo. Atlikęs visus žingsnius, bei įsitikinęs, kad spyna/užraktas užsirakino, Vartotojas gali palikti dviratę transporto priemonę.

7.6.      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.7. ir 2.8. straipsniais ir atsižvelgiant į sudaromo sandorio pobūdį (smulkus sandoris, susijęs su savo uždirbtų lėšų, atstovų pagal įstatymą ar kitų asmenų suteiktų lėšų panaudojimu, kuriam nėra nustatyta notarinė ar kita speciali forma), dviratės transporto priemonės nuomos paslaugomis gali naudotis ir nepilnamečiai iki 18 metų, šių Taisyklių 9 dalyje nustatyta tvarka susieję mokėjimo kortelę su asmenine Elektronine paskyra.

7.7.      Už visą žalą, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai padarys asmuo iki 14 metų, naudodamasis Paslaugomis, bus atsakingi nepilnamečio tėvai arba teisėti globėjai. Tuo tarpu nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų patys atsako pagal savo sutartines prievoles, kilusias šių Taisyklių pagrindu.

7.8.      Kai dviratė transporto priemonė yra dviratis - jis gali išlaikyti iki 120 kg, o jo krepšys – iki 5 kg svorį.

7.9.      Visi Vartotojo gabenami daiktai – laikomi paties Vartotojo, padėti ant dviratės transporto priemonės arba įdėti į krepšį – yra vežami patiems Vartotojas prisiimant visą riziką ir atsakomybę.

7.10.   Už Vartotojo turto arba drabužių sugadinimą ar sutepimą naudojantis Paslauga yra atsakingas pats Vartotojas.

7.11.   Bendrovė nebus atsakinga už jokią žalą, kurią gali patirti Vartotojas dėl pavėlavimo, susijusio su Paslaugos naudojimu, už žalą, kurią tretiesiems asmenims gali padaryti Vartotojas, besinaudodamas Paslauga, taip pat už patirtą žalą Vartotojo sveikatai naudojantis Paslauga.

7.12.   Vartotojas patvirtina, kad moka naudotis dvirate transporto priemone ir yra tinkamos fizinės būklės, kad galėtų juo važiuoti.

7.13.   Vartotojams taip pat rekomenduojama:

7.13.1.   pradėti stabdyti ir važiuoti saugiu greičiu, atsižvelgiant į oro sąlygas;

7.13.2.   tinkamai sureguliuoti sėdynės aukštį;

7.13.3.   dėvėti galvos apsaugos priemones ir tinkamus drabužius;

7.13.4.   prieš pradedant važiuoti, patikrinti, ar dviratė transporto priemonė (ypač jo sėdynė, jei tokia yra) yra švarus.

 

VIII.      NAUDOJIMOSI MOTORINĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS TAISYKLĖS

 

8.1.      MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS REZERVACIJOS VYKDYMO TVARKA

 

8.1.1.  Prieš pradedant kelionę, motorinę Transporto priemonę būtina rezervuoti. Motorinės transporto priemonės rezervacija vykdoma Mobilioje programėlėje. Rezervuoti motorinę Transporto priemonę galima prieš nurodytą laiką iki numatomos motorinės Transporto priemonės naudojimo pradžios. Rezervavimo laikas yra nurodomas prie kiekvienos motorinės Transporto priemonės, ją rezervuojant. Rezervacijai vykdyti reikia atlikti šiuos veiksmus:

8.1.1.1.  prisijungti prie Elektroninės sistemos;

8.1.1.2.  pasirinkti norimą motorinę Transporto priemonę;

8.1.1.3.  patvirtinti motorinės Transporto priemonės rezervaciją.

8.1.2.  Rezervacijos patvirtinimas sugeneruojamas Vartotojo Mobiliosios programėlės ekrane.

8.1.3.  Vartotojas gali pradėti naudotis motorine Transporto priemone per nurodytą laiką, kuris yra nurodytas prie kiekvienos motorinės Transporto priemonės, ją rezervuojant, nuo rezervacijos patvirtinimo momento - priešingu atveju motorinės Transporto priemonės rezervacija yra automatiškai atšaukiama Elektroninėje sistemoje. Jei rezervuojant motorinę Transporto priemonę pasirenkama pratęsta rezervacija, ir pradinės nurodytos trukmės rezervacijos laikas baigiasi iki motorinės Transporto priemonės naudojimosi pradžios, motorinės Transporto priemonės rezervacija pratęsiama  Mobiliojoje programėlėje pasirinktam apmokestintam rezervacijos laikui. Vartotojui nepradėjus naudotis motorine Transporto priemone per pasirinktą mokamą rezervacijos laiką po pradinės nurodytos trukmės rezervacijos laiko pabaigos, pratęsta rezervacija automatiškai atšaukiama Elektroninėje sistemoje. Už pasirinktos pratęstos rezervacijos laiką Vartotojas moka pagal Kainoraštyje paskelbtus motorinės Transporto priemonės Paslaugų mokesčius.

8.1.4.  Motorinės Transporto priemonės naudojimo laikas, už kurį Vartotojas įsipareigoja mokėti Paslaugų mokestį, Transporto priemonės sistemoje pradedamas skaičiuoti nuo Vartotojo rezervuotos Transporto priemonės atrakinimo ir yra apskaitomas minutėmis iki Transporto priemonės pristatymo į Transporto priemonės grąžinimo Stovėjimo zoną ir užrakinimo momento (išskyrus atvejus, kai buvo pasirinkta ištęstinė rezervacija).

 

8.2.      MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO TVARKA

 

8.2.1.  Nuvykus prie rezervuotos motorinės Transporto priemonės, Vartotojas turi pasirinkti komandą „atrakinti Automobilį" Mobiliosios programėlės ekrane.

8.2.2.  Vartotojas privalo apžiūrėti motorinę Transporto priemonę (tiek vidų, tiek išorę), ar nėra išoriškai matomų motorinės Transporto priemonės  pažeidimų, taip pat, įsipareigoja patikrinti ar yra visi motorinės Transporto priemonės priedai ir aksesuarai (užvedimo raktas, degalų kortelė ir automobilio dokumentai), o apie pastebėtus trūkumus, iš karto apie tai informuoti Bendrovę telefonu: 8 700 44844 arba elektroniniu paštu: info@citybee.lt. Jeigu prie matomo apgadinimo yra oranžinis lipdukas nurodantis, kad apie apgadinimą jau pranešta – papildomai informuoti Bendrovės nereikia.

8.2.3.  Užvesti motorinę Transporto priemonę motorinės Transporto priemonės viduje esančiu, užvedimo raktu ir važiuoti. Jei motorinė Transporto priemonė, nereikalauja užvedimui raktelio, motorinę Transporto priemonę užvesti – mygtuko paspaudimu, laikant įspaudus, stabdymo pedalą.

8.2.4.  Laikinai sustojus, motorinė Transporto priemonė užrakinama ir vėl atrakinama motorinės Transporto priemonės raktu.

8.2.5.  Pasinaudojus motorine Transporto priemone, Vartotojas privalo grąžinti motorinę Transporto priemonę  į norimą Stovėjimo zoną (išskyrus tam tikrų modelių, nurodytų Tinklapyje paskelbtame Kainoraštyje ir pažymėtų žvaigždute (*), motorines Transporto priemones, kurias privaloma grąžinti į tą pačią Stovėjimo zoną, iš kurios Vartotojas šias motorines Transporto priemones pasiėmė).

8.2.6.  Maksimalus naudojimosi motorine Transporto priemone laikotarpis yra 7 paros. Jei Vartotojas negrąžina motorinės Transporto priemonės ilgiau kaip 7 paros nuo Automobilio naudojimo laiko pradžios, Bendrovė visais atvejais kreipiasi į policiją dėl motorinės Transporto priemonės vagystės, taip pat turi teisę užblokuoti motorinės Transporto priemonės užvedimą. Tuo atveju, jeigu yra numatoma, kad bus viršytas nurodytas maksimalus Transporto priemonės naudojimo laikas, Bendrovę apie tai privaloma informuoti ne vėliau, kaip likus dviem valandoms iki maksimalaus termino pabaigos. Maksimalus motorinės transporto priemonės naudojimo laikas gali būti pratęstas atskiru šalių susitarimu.

8.2.7.  Grąžinus motorinę Transporto priemonę į Stovėjimo zoną, Vartotojas privalo įdėti motorinės Transporto priemonės raktą į tą pačią vietą, iš kurios pasiėmė, patikrinti ar nepaliko motorinėje Transporto priemonėje savo daiktų bei patikrinti ar paliko motorinės Transporto priemonės dokumentus, priedus ir aksesuarus.

8.2.8.  Motorinė transporto priemonė turi būti grąžinta ir priparkuota tokioje vietoje, kad būtų pasiekiama viešai bet kuriuo metu.  Automobiliai negali būti parkuojami:

8.2.8.1.  Aikštelėse su užtvarais (išskyrus oro uostų specialias stovėjimo zonas pažymėtas Mobiliojoje programėlėje);

8.2.8.2.  požeminėse parkavimo aikštelėse;

8.2.8.3.  privačiuose kiemuose.

8.2.9.  Išlipus iš motorinės Transporto priemonės, Vartotojas pasirenka komandą „užrakinti Automobilį" Mobiliosios programėlės ekrane. Vartotojas, palikdamas motorinę Transporto priemonę, įsipareigoja užtikrinti, kad ji būtų užrakinta, visi langai ir stoglangis uždaryti, o visi motorinės Transporto priemonės aksesuarai būtų palikti automobilyje.

 

8.3.      DEGALAI

 

8.3.1.  Degalų kortelė yra kiekvienoje motorinėje Transporto priemonėje. Kortelės yra Bendrovės nuosavybė. Tuo atveju, jeigu ši Degalų kortelė yra naudojama motorinei Transporto priemonei, degalų kaina yra įskaičiuota į Vartotojo Bendrovei pagal Taisykles mokamą Paslaugos mokestį.

8.3.2.  Draudžiama naudoti Degalų kortelę kitoms transporto priemonėms arba pilti degalus, pasinaudojant Degalų kortele, į bet kokią tarą. Jeigu Vartotojas pažeidžia šį draudimą, Bendrovė visais atvejais praneša policijai apie degalų pasisavinimą, taip pat Vartotojas privalo atlyginti Bendrovei už šiuos neteisėtai išnaudotus degalus ir papildomai sumokėti Bendrovei Kainoraštyje nurodytus mokesčius.

8.3.3.  Vartotojas privalo saugoti Degalų kortelę ir ją palikti motorinėje Transporto priemonėje baigęs ja naudotis, o praradęs - nedelsiant informuoti apie tai Bendrovę ir kompensuoti dėl to patirtus nuostolius.

8.3.4.  Motorinės Transporto priemonės degalų pildymui galima naudotis tik motorinėje Transporto priemonėje esančią Degalų kortelę.

8.3.5.  Jeigu degalų atsargos motorinėje Transporto priemonėje  sumažėja iki 1/4 bako tūrio, Vartotojas įsipareigoja papildyti motorinės Transporto priemonės degalų baką artimiausioje bendrovės, kuriai priklauso degalų kortelė, degalinėje. Degalų kortelės PIN kodas yra ant kortelės.

 

8.4.      KITOS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

8.4.1.  Vartotojas privalo užtikrinti, kad motorinės Transporto priemonės būtų naudojamos pagal jų paskirtį, atsižvelgiant į Taisyklėse numatytą tvarką, gamintojo rekomendacijas ir naudojimo instrukcijas, laikantis Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų.

8.4.2.  Vartotojas neturi teisės naudoti motorinės Transporto priemonės lenktynėms arba kitokiai sportinio ar varžybinio pobūdžio paskirčiai, naudoti ja kaip mokomąjį automobilį, taip pat naudoti Automobilio nuolatinio padidinto apkrovimo režime (sunkių krovinių vežimas ir pan., išskyrus krovininius Automobilius), naudoti motorinę Transporto priemonę tokiems tikslams, kokiems ji nėra pritaikyta, naudoti motorinę Transporto priemonę LR teisės aktais uždraustai veiklai vykdyti.

8.4.3.  Vartotojas privalo užtikrinti, kad motorinėse Transporto priemonėse nebūtų rūkoma, o jei motorine Transporto priemone vežami gyvūnai - jie bus vežami tik tam specialiai pritaikytose transportavimo dėžėse. Jeigu motorinėje Transporto priemonėje rūkoma arba vežami gyvūnai ne tam skirtoje vietoje ar pažeidžiant nustatytą tvarką, Vartotojas privalo Bendrovei sumokėti Kainoraštyje nurodytus mokesčius.

8.4.4.  Vartotojas privalo užtikrinti, kad palikus motorinę Transporto priemonę stovėti net ir trumpam laikui, būtų išjungtos šviesos ir grotuvas, uždaryti langai, stoglangis, užrakinti visi užraktai.

8.4.5.  Griežtai draudžiami bet kokie veiksmai ar bandymai nuskaityti motorinės Transporto priemonės sistemos duomenis, juos nukopijuoti, pakeisti ar panaikinti.

8.4.6.  Vartotojas, pabaigdamas kelionę, įsipareigoja palikti motorinę Transporto priemonę Stovėjimo zonoje. Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad motorinė Transporto priemonė nebus statoma į tretiesiems asmenims rezervuotas Automobilių stovėjimo vietas, taip pat nebus paliekama toje vietoje, kur statyti motorinę Transporto priemonę draudžia kelio ženklai ar kelio ženklinimas. Atsakomybė už Kelių eismo taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimus ne vietoje pastačius motorinę Transporto priemonę, tenka Vartotojui.

8.4.7.  Vartotojas, naudojimosi motorinės Transporto priemonės laikotarpiu pastatęs motorinę Transporto priemonę mokamose Automobilių stovėjimo aikštelėse, už Automobilio stovėjimą įsipareigoja sumokėti pats.

 

IX.      ATSISKAITYMO SĄLYGOS

 

9.1.      Vartotojas moka Bendrovei Paslaugų mokestį pagal Transporto priemonės naudojimo metu galiojantį Kainoraštį.

9.2.      Transporto priemonės naudojimo laikas pradedamas skaičiuoti Transporto priemonės sistemoje nuo Transporto priemonės atrakinimo ir/arba paėmimo iš Stovėjimo zonos iki Transporto priemonės faktinio grąžinimo į Stovėjimo zoną ir užrakinimo momento.

9.3.      Už kiekvieną motorine Transporto priemone nuvažiuotą kilometrą, viršijantį į Kainoraštyje nurodytą minutės kainą įskaičiuotą nemokamų kilometrų skaičių, Vartotojas moka Bendrovei Paslaugų mokestį pagal Transporto priemonės naudojimo metu galiojantį Kainoraštį. Paslaugų mokestis apskaičiuojamas Transporto priemone nuvažiuotų kilometrų, neįskaičiuotų į Nuomos mokestį, skaičių dauginant iš Kainoraštyje nurodyto kilometro kainos. Motorine Transporto priemone nuvažiuotas atstumas apvalinamas į didesnę pusę kilometro tikslumu.

9.4.      Bendrovė turi teisę savo išimtine diskrecija suteikti Vartotojui kredito limitą paslaugoms - didžiausią leistiną Vartotojo galimą kaupti neapmokėtą už paslaugas sumą. Bendrovė turi išimtinę teisę bet kada šį kredito limitą keisti, panaikinti, sumažinti ar padidinti.

9.5.      Vartotojas, privalo susieti savo mokėjimo kortelę su asmenine Elektronine paskyra. Vartotojas savo noru gali susieti daugiau negu vieną mokėjimo kortelę ir pasirinkti iš kurios kortelės bus vykdomas atsiskaitymas už paslaugas prieš vykdydamas kiekvieną kelionę. Su Elektronine  paskyra susieta mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su kortele susietos kliento sąskaitos. Pasiekus Kainoraštyje nurodytą sumą, už suteiktas paslaugas bus nuskaitomi pinigai iš aukščiau nurodytos kortelės automatiškai. Jeigu Kainoraštyje nurodyta suma nebus pasiekta iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, sukauptas Paslaugų mokestis bus nuskaitomas automatiškai einamojo mėnesio paskutinę dieną.

9.6.      Jeigu už per einamąjį mėnesį suteiktas paslaugas buvo sėkmingai atsiskaityta aukščiau minima tvarka – PVM sąskaita – faktūra Vartotojui nėra išrašoma. Vartotojas turi teisę prašyti PVM sąskaitos – faktūros kreipdamasis į Bendrovę elektroniniu paštu: info@citybee.lt, per 10 darbo dienų nuo pinigų nuskaitymo dienos iš aukščiau nurodytos kortelės.

9.7.      Elektroninėje paskyroje prie susietos mokėjimo kortelės (arba vienos iš susietų kortelių), Vartotojas gali nurodyti rekvizitus, kuriais pageidauja gauti PVM sąskaitą – faktūrą. Tokiu atveju, pasirinkus mokėjimo kortelę atsiskaitymams, prie kurios nurodyti pageidaujami rekvizitai - PVM sąskaita – faktūra, po kiekvienos Vartotojo įvykdytos kelionės (automobilio grąžinimo į Stovėjimo zoną), bus siunčiama Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu. Atliktas apmokėjimas už paslaugas bus užskaitomas PVM sąskaitos – faktūros adresatui.

9.8.      Jeigu nepavyks nuskaityti pinigų ir/ar aukščiau nurodytoje kortelėje nepakaks lėšų, tokiu atveju nauja kelionė (ar rezervacija) Transporto priemone nebus galima, kol nebus sumokėta ir pilnai atsiskaityta už visus priskaičiuotus mokėjimus pagal Taisykles ir Kainoraštį.

9.9.      Vartotojui neatsiskaičius už suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio paskutinės dienos, Bendrovė, remdamasi Elektroninės ir Transporto priemonės sistemų duomenimis, išrašo PVM sąskaitą faktūrą už per praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas iki einamojo mėnesio 5 (penktos) darbo dienos ir išsiunčia el. paštu Vartotojui. Taip pat, Vartotojas visada gali peržiūrėti išrašytas sąskaitas savo elektroninėje paslaugų paskyroje Mobiliojoje aplikacijoje arba Tinklapyje. Pagal šias Taisykles, Vartotojas privalo atsiskaityti už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Vartotojas, gavęs sąskaitas, privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitose nurodyti duomenys yra teisingi, bei el. paštu informuoti apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitose nurodyta informacija, Vartotojas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Vartotojui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Vartotojas su pateikta sąskaita sutinka.

9.10.   Jeigu Vartotojas nori perrašyti/pakoreguoti jam išrašytą sąskaitą faktūrą ne dėl Bendrovės kaltės (pvz. Vartotojas nurodė neteisingus rekvizitus arba fizinio asmens sąskaita perrašoma juridinio asmens vardu), už sąskaitos faktūros perrašymą/pakoregavimą,  skaičiuojamas papildomas mokestis, nurodytas Kainoraštyje.

9.11.   Jei Vartotojas iki nurodyto apmokėjimo termino pabaigos negavo sąskaitos elektroniniu paštu, Vartotojas įsipareigoja kreiptis į Bendrovę dėl sąskaitos gavimo. Vartotojas visada gali atsisiųsti ir patikrinti visas išrašytas sąskaitas, prisijungęs prie savo asmeninės elektroninės paskyros.

9.12.   Tuo atveju, jei Vartotojas laiku neatsiskaito su Bendrove, Bendrovė turi teisę įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę Vartotojo skolų išieškojimo bendrovei.

9.13.   Jeigu Taisyklėse nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas mokėtinas sumas Vartotojas įsipareigoja sumokėti Bendrovei ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo.

9.14.   Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Vartotojas įsipareigoja mokėti Bendrovei 0,05 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

9.15.   Visos ir bet kokios Taisyklėse ar Kainoraštyje numatytos baudos laikomos minimaliais Šalių neįrodinėtinais nuostoliais. Netesybų (baudų ar delspinigių) mokėjimas neatleidžia Vartotojo nuo pareigos atlyginti visus kitus Bendrovės nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. Bet kokiu atveju, Taisyklėse numatytų baudų taikymas neatleidžia Vartotojo nuo pareigos įvykdyti numatytas prievoles.

9.16.   Vartotojui besinaudojant paslaugomis ir pasiekus limitą, nurodytą Kainoraštyje, Bendrovė turi teisę anksčiau Sutartyje numatyto termino pareikalauti Vartotojo sumokėti už Transporto priemonės nuomą ir paslaugas, kuriomis Vartotojas pasinaudojo iki Bendrovės pareikalavimo. Jeigu Vartotojas per sutartą terminą nesumoka aukščiau nurodytos sumos, jis privalo ne vėliau kaip per 1 valandą nuo Bendrovės pareikalavimo grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo zoną ir tinkamai užbaigti Transporto priemonės rezervaciją. Vartotojui neatsiskaičius ar negrąžinus Transporto priemonės į Stovėjimo zoną, Bendrovė turi teisę blokuoti Vartotojo prieigą prie Elektroninės sistemos, blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonės užvedimą) iki tol, kol Vartotojas padengs už panaudotas paslaugas sukauptą sumą bei pranešti policijai apie neteisėtai pasisavintą Transporto priemonę.

9.17.   Prieš Vartotojui naudojantis dvirate transporto priemone, Bendrovė turi teisę patikrinti ar Vartotojo su Elektronine sistema susietoje atsiskaitymų kortelėje yra lėšų bei rezervuoti pinigų sumą, lygią 5 EUR (penkiems eurams). Pabaigus kelionę, aukščiau minima tvarka už Paslaugas bus nuskaičiuota faktinė suma, apskaičiuota pagal Kainoraštį, o jeigu prieš tai rezervuota pinigų suma bus didesnė – likusi rezervuota suma bus grąžinama atgal į Vartotojo atsiskaitymams naudojamą kortelę.

9.18.   Jeigu Vartotojas naudoja motorinę transporto priemonę ilgiau nei 1 (vieną) parą, Bendrovė turi teisę inicijuoti nuskaitymą iš  Vartotojo Elektroninėje sistemoje prijungtos atsiskaitymų kortelės kas 24 (dvidešimt keturias) valandas už faktinę Paslaugos kainą, apskaičiuotą pagal Kainoraštį, esančią einamosios rezervacijos metu.

9.19.   Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimą Vartotojo atžvilgiu, atšaukti Vartotojo keliones (ar rezervacijas) ir blokuoti Vartotojo prieigą prie Elektroninės sistemos, jeigu Vartotojas nesilaiko Taisyklėse numatytos tvarkos. Taip pat, jei Vartotojas nevykdo arba netinkamai vykdo Taisykles, Bendrovė turi teisę pareikalauti, kad Vartotojas per Bendrovės pareikalautą terminą, gražintų Transporto priemonę į artimiausią Stovėjimo zoną. Jei Vartotojas nesutinka arba neįvykdo aukščiau nurodyto Bendrovės reikalavimo per Bendrovės nustatytą terminą, Bendrovė turi teisę blokuoti Vartotojo prieigą prie Elektroninės sistemos ir/arba blokuoti naudojimąsi Transporto priemone (užblokuoti Transporto priemonės užvedimą), ir nebeleisti Vartotojui toliau naudoti Transporto priemonės, taip pat Bendrovės darbuotojas turi teisę Transporto priemonę atsiimti be Vartotojo.

 

IX.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10.1. Šios Taisyklės Vartotojo atžvilgiu įsigalioja nuo susipažinimo su jomis patvirtinimo Vartotojo registracijos Mobiliojoje aplikacijoje momento.

10.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles ir Kainoraštį, apie tai prieš 7 (septynias) kalendorines dienas paskelbdama Tinklapyje, Mobiliojoje aplikacijoje bei išsiųsdama pranešimą Vartotojui elektroniniu paštu.

10.3.  Jei po Taisyklių ar Kainoraščio pakeitimų, apie kuriuos Vartotojui pranešama Taisyklių 10.1 punkte nustatyta tvarka, įsigaliojimo  momento Vartotojas Taisyklių pagrindu Transporto priemonėmis naudosis toliau, tokiu atveju bus laikoma, kad jis sutinka su Bendrovės atliktais Taisyklių ar Kainoraščio pakeitimais. Jeigu Vartotojas nesutinka su aukščiau nurodytais pakeitimais, jis privalo ne vėliau kaip iki naujų Taisyklių įsigaliojimo dienos grąžinti Transporto priemonę į Stovėjimo zoną ir tinkamai užbaigti kelionę su Transporto priemone, toliau nesinaudoti Taisyklėse nurodytomis paslaugomis.

10.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šių Taisyklių kylančias teises ir pareigas trečiajam su Bendrove susijusiam asmeniui, informuodamas apie tai Vartotoją raštu.

10.5.  Šios Taisyklės aiškinamos ir taikomos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise.